Zrównowa�ony rozwój

Jeste�my zaanga�owani w zrównowa�ony rozwój i inwestujemy w niego, poniewa� jest to dobre dla planety, firm, naszych klientów i naszej spo�eczno�ci.

Zrównowa�ony rozwój

Innowacyjno��, dostosowanie do indywidualnych potrzeb

i wysoka

jako��

Tak w�a�nie pracujemy w Qurails i tak podchodzimy do kwestii zrównowa�onego rozwoju.

Spo�eczna odpowiedzialno�� biznesu to dla nas sprawa najwy�szej wagi. Produkujemy nasz materia� w Holandii i w Europie zgodnie z najsurowszymi normami �rodowiskowymi. Karnisze s� wykonane z aluminium lub malowane proszkowo. Akcesoria sk�adaj� si� z tworzywa sztucznego i metalu.

Ä�A 

Karnisz aluminiowy: karnisz sk�ada si� w 75% z aluminium pochodz�cego z recyklingu.

  • Aluminium jest trwa�ym materia�em, zachowuje swoj� funkcj� i nie ulega zu�yciu, je�li jest u�ywane jako karnisz.
  • Wyko�czenie produktu aluminiowego poprzez malowanie proszkowe ma t� zalet�, �e produkt mo�na dobrze wyczy�ci� i nie traci on swojej atrakcyjno�ci w celu ponownego u�ycia.
  • Karnisz mo�na zwróci�, a aluminium odzyska� poprzez recykling.

Farba firmy AkzoNobel

AkzoNobel to pionierska firma produkuj�ca farby. U�ywaj�c ich farb, zapewniamy naszym klientom produkty najwy�szej jako�ci. AkzoNobel d��y do zmniejszenia wp�ywu na nasz� planet�, jednocze�nie konsekwentnie wprowadzaj�c innowacje, aby dostarcza� najbardziej zrównowa�one rozwi�zania.

Lakierowanie proszkowe Qualicoat

Pow�oki proszkowe s� specjalnie opracowane bez u�ycia TGIC, nie zawieraj� o�owiu i spe�niaj� wymagania normy GSB, Qualicoat Class 1.

QUALICOAT to globalna organizacja zajmuj�ca si� znakami jako�ci, której celem jest utrzymanie jako�ci lakierowania, malowania i powlekania aluminium i jego stopów do zastosowa� architektonicznych. Jej siedziba znajduje si� w Zurychu w Szwajcarii.

Certyfikat Qualanod

QUALANOD � �� Znak jako�ci anodowania aluminium kwasem siarkowym

QUALANOD to organizacja zajmuj�ca si� znakami jako�ci, której celem jest utrzymanie i promowanie jako�ci anodowanego aluminium.

Piecz�� aprobaty ASI

Znak jako�ci ASI

Profile aluminiowe Qurails s� produkowane w fabryce maj�cej certyfikat ASI.

Wszystkie zak�ady maj�ce certyfikat ASI dzia�aj� w uczciwy sposób, aby zaj�� si� zrównowa�onymi zmianami z potrójnej oddolnej perspektywy, obejmuj�cej zarz�dzanie, kwestie �rodowiskowe i spo�eczne.

TĆA?V Rheinland

Certyfikaty

ISO 9001:2008

BS OHSAS 18001:2007

ISO 14001:2004

ISO EN 15088:2005

QUALANOD